problema ambiental

 

Un dels principals problemes ambientals a la minimització del qual es dirigeix el present projecte és el canvi climàtic. La producció i ús de biodièsel com a combustible per a contribuir a la mitigació dels gasos d'efecte hivernacle garanteix un ús sostenible de les fonts d'energia renovables .

 

El consum energètic i les energies renovables són temes de gran rellevància en la societat actual. La producció de biocombustibles a la UE i Espanya es troba bastant allunyada dels valors objectius establerts per les directives europees de manera que es demostra la necessitat d'incrementar la producció de biocombustibles, entre els quals destaca el biodièsel. En conseqüència , una producció eficient i ambientalment sostenible dels biocombustibles suposa una important contribució a la millora del nivell de sostenibilitat del sector dels transports i de l'eficiència energètica de la societat en general.

 

Un dels temes més polèmics que influeixen en la producció de biodièsel és la disponibilitat de matèries primeres a un cost raonable per garantir la viabilitat de la producció d'aquest biocombustible. Per tant, l'estudi dels olis de cuina usats com a matèria prima es considera un factor clau en la reducció de la necessitat d'extensions de terreny i aigua requerits per als cultius energètics , així com en la reducció del problema generat per la presència massiva d'olis residuals a les aigües residuals urbanes.

 

Addicionalment, el projecte representa una contribució especial a l'aplicació i el compliment de les actuals polítiques i la legislació europees relacionades amb la gestió de residus i la producció i consum d'energies renovables. La contribució del projecte en matèria de legislació ambiental rau en la possibilitat d'incidir en la millora del sistema de recollida dels UCO, residus que es troben subjectes a la Directiva Europea 2008/98/CE. Al mateix temps, el projecte suposarà un augment de la producció de biodièsel, fomentant la producció d'energies renovables sostenibles que comporten una reducció neta de les emissions de gasos d'efecte hivernacle sense tenir un efecte negatiu sobre la biodiversitat i els usos del sòl, tal i com s'estableix a la Directiva 2009/28/EC.

 

 


objectius

El projecte EDUCO pretén demostrar la viabilitat del sistema de recollida dels olis de cuina usats (UCO) en els centres educatius per a la seva utilització com a matèria prima per a la producció de biodièsel. Alhora, el projecte fomentarà l’ús de les energies renovables i contribuirà a la substitució a llarg termini dels combustibles fòssils per biocombustibles, com el biodièsel. En conseqüència, permetrà la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

 

 

Els principals objectius específics del projecte seran:

 

·Disseny i construcció d'una planta pilot per al tractament dels olis residuals recollits.

 

·Adaptació i optimització d'una planta pilot existent per a la producció de biodièsel a partir dels olis tractats.

 

·Disseny específic del contenidor / envàs per a la recollida i emmagatzematge d'olis de cuina usats.

 

·Conscienciació i sensibilització dels alumnes sobre la importància de la recollida dels olis de cuina usats. Per a més informació sobre el projecte educatiu: www.doliabio.net

 

·Promoure la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social.

resultats

Els principals resultats del projecte seran el dimensionat, la construcció, adaptació i optimització d’un sistema innovador per a la recollida dels olis de cuina usats i el seu tractament per a la producció de biodièsel mitjançant tecnologia de cavitació. Els resultats específics seran:

 

·Construcció d'una planta pilot per al tractament de l'oli i neteja dels envasos.

 

·Adaptació i optimització d'una planta pilot existent per a la producció de biodièsel.

 

·Augmentar la recollida d'olis usats a les escoles a Catalunya.

 

·Dissenyar i elaborar un contenidor específic per a recollir UCO.Contribució a la disminució de les emissions de CO2.

 

·Producció de biodièsel i ús d’aquest en la flota de vehicles emprats per a la recollida dels olis.

 

·Creació de nous llocs de treball en un centre especial de treball.

accions

B. Accions d’implementació


B.1 Avaluacions preliminars


B.2 Disseny d’un recipient per a la recollida i emmagatzematge dels olis de cuina usats per a la fase pilot


B.3 Disseny i operació d’una planta pilot per al procés de neteja dels olis


B.4  Adequació i operació d’una planta pilot per a la producció de biodièsel


B.5 Projecte pilot


B.6 Viabilitat tècnica, ambiental i econòmica del projecte


C. Seguiment del impacte de les accions del projecte


D. Accions de comunicació i disseminació